HR / ENG search

(Hrvatski) GOD Records predstavlja!

line

Srijeda, 24. travnja

19h GOD Records predstavlja: prezentacija austrijskog labela za novu i eksperimentalnu glazbu i nastup Winfried Ritsch: Woodscratcher @ MM centar (50′)

Četvrtak, 25. travnja

19h GOD Records predstavlja - Duo Adé:Freilassing (25′) & Slobodan Kajkut:Sick Nature (25′) @ polukružna dvorana Teatra &TD

Austrijski label za novu i eksperimentalnu glazbu GOD Records predstavit će se kratkom prezentacijom i trima nastupima glazbenika koji su objavili za tu etiketu.

Slobodan Kajkut (1983., Banja Luka) nakon završene srednje glazbene škole u Banja Luci 2002. godine upisuje Muzičku akademiju u Grazu (Odsjek za kompoziciju i teoriju) u klasi Georga Friedricha Haasa. 2006. upisuje magistarski studij u klasi prof. Clemensa Gadenstättera, a potom prelazi u klasu profesora Gerda Kühra. Istovremeno pohađa satove skladanja kod profesora Beata Furrera i Bernharda Langa. Usporedno s time upisuje studij elektroničke glazbe i akustike, na Institutu za elektroničku glazbu pri Muzičkoj akademiji u Grazu, u klasi prof. Gerharda Eckela. Sredinom 2008. objavljuje svoje prvo samostalno izdanje, dvostruku vinilnu ploču The Compromise Is Not Possible.

Tijekom proteklih nekoliko godina objavio je još i: Krst (pod pseudinimom Kajkyt), Krst Remixes (sa Lustmordom, Jamesom Plotkinom, KK Nullom i ostalima), kao i najnoviji rad, City of Bore/Sick Nature. Trenutno je član bendova The Striggles i Automassage.

Prošle je godine pokrenuo izdavačku etiketu GOD Records (GODrec), koja je u kratkom vremenu skrenula na sebe pažnju prestižnih međunarodnih časopisa posvećenih suvremenoj glazbi, kao što su engleski časopisi The Wire i Record collector. Ovaj label orijentiran je na izdavanje, promociju i širenje eksperimentalne i nove glazbe, isključivo u vinilnom formatu, koji u zadnjih nekoliko godina doživljava svoj ponovni procvat kao glazbeni medij. Protekle je godine objavio i radove skladatelja Bernharda Langa, Petera Ablingera, Roberta Lepenika, Borisa Hegenbarta i Winfrieda Ritscha.

Skladba Sick Nature nastala je 2012. godine, kao odgovor na skladbu City of Bore, koju je Slobodan Kajkut skladao za sastav Heifetz. Djelo je pisano za gitaru i udaraljke, a bavi se istraživanjem prostora forme kroz reduciranje glazbenog materijala i ostalih glazbenih parametara, tj. svođenjem glazbenog izraza na nekoliko osnovnih glazbenih parametara, dijelova, bez varijacija. Tako se skladba, tijekom pola sata trajanja, kreće i staje, u prvome dijelu u vrlo tihoj dinamici, dok drugi dio karakterizira čvrsti rock karakter s noise elementima.

Winfried Ritsch je profesor, skladatelj i medijski umjetnik. Živi u Grazu, a radi na Institutu za elektroničku glazbu i akustiku. Od 2000. radi kao profesor elektroakustične kompozicije. Radi na području kompjuterske glazbe za vrpcu, instrumente, zvučne instalacije i neka solistička djela s računalom. Radi također s radiom kao medijem, internetom, postavlja izvedbe, instalacije, radi na projektima s područja telematike i umrežavanja. Surađivao je s nizom suvremenih skladatelja, uključujući Petera Ablingera (s kojim je gradio piano automata), Bernhardom Langom i drugima.

Woodscratcher (Scratching Wood) je skladba i stroj za generiranje zvuka austrijskog skladatelja, medijskog umjetnika, oblikovatelja zvuka i izvođača Winfrieda Ritscha. Poznat po suradnji s Bernhardom Langom (dijelovi iz njegovih serija Differenz/Wiederholung i Trike), Peterom Ablingerom (Klavierformat), Ritsch je stvorio “svoju vlastitu posvetu noise skladbama eksperimentalne glazbe iz razdoblja od 1970ih na ovamo”. Ova naprava reže 2 do 5 centimetara debelu drvenu ploču kružnom linijom duž godova drveta, što ju čini monumentalnim gramofonom. Istovremeno, drvo je ozvučeno s četiri pickupa (senzora) i signali koje prima od mikrofona prostorno su raspoređeni putem četiriju zvučnika u kutovima prostorije, koji zvučno protežu i šire rezane dijelove drveta. Ovo grebanje se odvija sve dok unutarnji dio drvene ploče ne padne na pod i time djelo završi.

duo adé (Christoph Uhlmann, Gottfried Krienzer) osnovan je 2000. kao jedan od projekata elektronskog-rock-noise sastava iz Graza, Code Inconnu. Početna točka bio je pokušaj slamanja demokratske strukture koja je glavna u većini sastava i zamjenjivanja takvog pristupa radom koji je orjentiran na proces, nepredvidivost rezultata zvučnog ishoda i njegov spontani razvoj. Glazbena struktura (kompozicija) protiv hedonizma. Duo adé se tako definira kao impro-bend, no to ne znači (samo) slobodno sviranje na instrumentima. Koncepti se uspostavljaju, no najvjerojatnije se razbijaju tijekom njihova umetanja. Ovaj promašaj nije ni negativan, niti pozitivan, nego mirno prihvaćen. Nakon gotovo deset godina rada većinom u području elektroničke glazbe, duo adé sada svira klavir.

Freilassing

Iako njihova glazba zvuči vrlo ozbiljno i kompleksno, duo adé ne žele da ih se smatra apstraktnom formacijom. Već su se afirmirali kao vrlo specifična low-fi konstelacija na svojemu prvom izdanju, Hungrige Speisen. Ovoga puta, izbjegavajući bilo kakvu vrstu elektroničkih naprava i manipulacija, sjeli su za (raštimani) klavir, svaki uzeli različiti tempo i snimili jedanaest verzija skladbe Freilassing. Skladba je je polustrukturirana improvizacija, kombinacija mikrotonalitetnosti, bitonalitetnosti, ritmički neovisnih kontrapunkta, integracije i dezintegracije i (ne)homogenih ponavljanja. 25 minuta ekstremno zahtjevne klavirske glazbe, na putu u nepoznato poznato…

 

Austrian label for new and experimental music GOD Records will be presented during the Showroom of Contemporary Sound by a short presentation, but by three performances of musicians who issued for that label.

After graduating from music high school in Banja Luka, Slobodan Kajkut (1983, Banja Luka) started his studies at the Music academy in Graz, Department for composition and music theory, with Georg Friedrich Haas. In 2006 he started his MA with Clemens Gadenstätter, afterwards studying with Gerd Kühr. At the same time he started taking classes in composition with Beat Furrer and Bernhard Lang. He afterwards started studying electronic music and acoustics at the Institute for electronic music of the Music academy in Graz, with Gerhard Eckel. In 2008 he published his first record, a double vinyl LP The Compromise Is Not Possible. During the past few years he also published: Krst (under alias Kajkyt), Krst Remixes (with Lustmord, James Plotkin, KK Null and others),as well as his newest edition, City of Bore/Sick Nature. He is currently a member of two bands, The Striggles and Automassage.

Last year he started a record label GOD Records (GODrec), that earned the attention of prestigeous international magazines devoted to contemporary music, like The Wire and Record Collector. This labes concentrates on publishing, promotion and spreading of experimental and new music, exclusively on vinyl, that recently flourished again as music media. Last year he published work by composers Bernhard Lang, Peter Ablinger, Robert Lepenik, Boris Hegenbart and Winfried Ritsch.

Sick Nature was composed in 2012, as an answer to City of Bore, that Kajkut composed for a group called Heifetz. The piece is written for guitar and percussion and it explores space of a form through reduction of music material and other music parameters, that is, by reducing the musical expression to a couple of elementary music parameters, parts, without variations. That way the piece, during half an hour, moves in the “start and stop” field, in silent dynamics during the first part, while the second part is characterized by a firm rock character with noise elements.

Winfried Ritsch is a professor at the IEM, composer and media artist, living in Graz, Austria, and working at the Institute of Electronic Music and Acoustics. Since 2000 he teaches electroacoustic composition. He works in the field of computer music for tape, instruments, sound-installations and some solo works with computer. He also works with radio media and internet, realization of performances, installations, works on telematic and network projects.

He collaborated with huge amount of contemporary composers, including Peter Ablinger (building piano automata), Bernhard Lang and many more.

Woodscratcher (Scratching Wood) is a composition and sound generating machine from Austrian composer, media-artist, sound-sculptor and performer, Winfried Ritsch. Already known as collaborator in different projects with Bernhard Lang (pieces from his series Differenz/Wiederholung, Trike), Peter Ablinger (Klavierautomat), Ritsch created “my own dedication to noise pieces of experimental music from 70s onwards”. This machine cuts a 2-5cm thick disk of a wooden trunk in a circular line along the growth rings of the wood, which makes this nothing else thenmonumental turntable. At the same time, the wood is amplified with four pickups (sensors) and the signals picked from microphones are spatialized over four loudspeakers in the corners of the room which spans acoustically the slice of the wood. This scratching in the concert is done until the inner part of the disk falls to the ground and the piece ends.

duo adé (Christoph Uhlmann, Gottfried Krienzer) was founded in the year of 2000 as a side-project of the Graz-based electronic noise rock band Code Inconnu. The starting point was the attempt to break the democratic structure that is inherent in most bands and to replace it with process-oriented working that follows the principle of interaction. In the focus are the systemic process, the resulting unpredictability of the sounding outcome and its spontaneous development. Musical structure (composition) versus hedonism. Therefore duo adé defines itself as an impro-band, but that doesn’t (only) mean the free play with musical instruments. Concepts are established, but most likely broken during their implementation. This failure is neither attributed negative nor positive, but calmly accepted. After working almost ten years mostly in the field of electronic music, duo adé now plays piano.

Freilassing

Although their music sounds very serious and complex, duo adé don’t want to be considered as abstract formation. Graz-based duo, comprised of members of cult band, Code Inconnu,  already established themselves as very specific low-fi electronic constellation on their first release, Hungrige Speisen. This time, avoiding any kind of electronic devices and electronic manipulations, they sat themselves on (out-of-tune) piano, set different tempo each, and recorded eleven versions of Freilassing (one available on the record and the rest as free download!). The piece is half-structured improvisation, combination of micro-tonality, bitonality, rhythmically independent counterpoints, integration and disintegration, and (in)homogeneous repetitions. 25 minutes of extremely challenging piano music, on the run into the unknown known…